samedi
2 mars 2019
17h

MORS ET RESURRECTIO

Erwin Mattmann : Deinen Tod, o Herr, verkünden wir

Grégorien : Misereris omnium

Frank Martin : Agnus Dei (orgue)

Kurt Meier : Psaume 21. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?

Grégorien : Crux fidelis (en alternance avec orgue)

Arthur Schall : Agnus Dei

Rihards Dubra : O Crux ave, spes unica

Willy Burkhard : Aus tiefer Not schrei ich zu dir (orgue, extraits)

Erwin Mattmann : Deinen Tod, o Herr, verkünden wir